NAVA-törvény

2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

Az Országgyűlés
– annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei korhű képet kapjanak a jelen és a múlt eseményeiről, társadalmáról és kultúrájáról,
– a rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele céljából
a következő törvényt alkotja:

 

I. Fejezet
A törvény hatálya

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed
a) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 37. pontjában meghatározott magyar műsorszámokra;
b) az egyéb magyar vonatkozású műsorszámokra.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a műsorszámokra, amelyek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ának (3) bekezdése alapján esnek archiválási kötelezettség alá.

 

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában
a) műsorszámhoz kapcsolódó dokumentum: a műsorszám előállításához, bemutatásához szükséges dokumentum (1. melléklet), és a műsorszámnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) elnökének rendelete szerinti azonosító adatait rögzítő dokumentum;
b) archiválás: a műsorszámnak az archívum gyűjteményében történő tartós rögzítése, amelynek során a műsorszámhoz hozzárendelik az előállítására és azonosítására vonatkozó információkat;
c) felújítás: az archivált példányok állagának – a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek mellett történő – javítása, eredeti állapotának helyreállítása, ideértve az archiválási célból történő másolatkészítést is;
d) audiovizuális kötelespéldány: a közszolgálati médiaszolgáltatók és – az NMHH elnökének rendelete szerinti műsorszámok esetében – az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszám.

II. Fejezet

A Nemzeti Audiovizuális Archívum

3. § A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, archiválását és a nyilvánosság számára az NMHH elnökének rendeletében meghatározott módon történő hozzáférhetővé tételét biztosító, állami tulajdonban lévő országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősülő audiovizuális archívum.
4. § (1) A NAVA-t az NMHH a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) keretei között működteti, a NAVA feletti törvényességi és szakmai felügyeletet az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) gyakorolja.
(2) A NAVA kezelésének, fenntartásának, működtetésének és az Alap a médiaszóigáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával való integrációjának részletes szabályait – a Médiatanács jóváhagyásával – az Alap vezérigazgatója határozza meg a NAVA működési szabályzatában. Az Alap vezérigazgatója a NAVA működési szabályzatát az Alap honlapján közzéteszi.
(3) A NAVÁ-t érintő jogok gyakorlása, érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során harmadik személy felé az Alap vagy a keretei között működő szervezet jár el a NAVA működési szabályzata szerint.
4/A. § (1) A NAVA-val összefüggő tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – a NAVA Alap részére történt átadását követően – az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
(2) Az Alap az Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívuma keretei között gondoskodik a NAVA tárolásáról, megőrzéséről és jogszerű felhasználásáról.
(3) A NAVA tekintetében alkalmazni kell az Mttv. 100. § (2), (5) és (7)-(10) bekezdését.
4/B. § Ha az Alapban nem áll rendelkezéshez a működtetéshez szükséges forrás, a NAVA az audiovizuális kötelespéldányok gyűjtése és archiválása körébe nem tartozó – e törvény és az NMHH elnökének rendelete által meghatározott – feladatokat a Médiatanács 14. §-a szerinti határozatában megállapított módon látja el. A rendelkezésre álló forrást az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között működő szervezet részére a feladatellátással arányosan átadhatja.
4/C. § (1) Az Alap a NAVA-t érintő és az e törvényben nem szabályozott feladatok ellátására – ideértve a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel való együttműködésből eredő feladatokat is – a Médiatanács jóváhagyásával megállapodást köthet.
(2) Az e törvényben nem szabályozott feladatellátás kizárólag a Médiatanács által jóváhagyott megállapodás szerint valósulhat meg. A megállapodásban rendelkezni kell más költségvetési szerv szerződő fél esetén a költségtérítésről, egyéb szerződő fél esetén megfelelő szolgáltatási díjról. Az így befolyó bevételeket az Alap köteles a NAVA feladataira fordítani.

 

A NAVA feladatai

5. § A NAVA alapszolgáltatásai körében biztosítja
a) az általa nyilvántartásba vett műsorszámoknak az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatairól történő folyamatos, mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást;
b) az általa archivált műsorszámoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-ának (5) bekezdésében említett célból, a külön jogszabályban meghatározott módon a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét.
6. § A NAVA a médiaszolgáltatók adataira is kiterjedő módon az NMHH elnökének rendeletében meghatározottak szerinti országos nyilvántartást vezet az egyes műsorszámok azonosító adatairól.
7. § (1) A NAVA gyűjti és archiválja az audiovizuális kötelespéldányokat.
(2) A NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül eső műsorszámok nyilvántartásának, megőrzésének és felújításának megvalósítása érdekében – az Szjt.-nek megfelelően az NMHH elnökének rendelete szerint gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat.
(3) A NAVA az NMHH elnökének rendelete szerint rendszeresen és folyamatosan felújítja az általa archivált műsorszámokat.
(4) A NAVA által archiválási céllal rögzített műsorszámok az Szjt. 35. § (7) bekezdése szempontjából rendkívüli dokumentációs értékkel bíró rögzítésnek minősülnek.
8. § A NAVA 5-7. §-ban nem szabályozott egyéb feladatait az NMHH elnökének rendelete határozza meg.
9. § Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó feladatokon túl – együttműködést kezdeményezhet a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett médiaszolgáltatókkal, valamint más médiaszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal.

 

A kötelespéldány-szolgáltatás

10. § (1) A nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatokat archiválási célra – az NMHH elnökének rendelete meghatározott formában – a NAVA rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA jogosult közvetlenül a műsorszórásból rögzíteni. Ha a NAVA a közvetlen rögzítés jogával nem élt, a médiaszolgáltató az Alap vagy a keretei között működő szervezet – a műsor vetítésétől számított 60 napon belül közölt – felhívására legkésőbb 60 napon belül a műsorszámot a az NMHH Elnökének rendelete szerinti hordozón és módon rendelkezésre bocsátja.
(3) A műsorszámok NMHH elnökének rendelete szerinti azonosító adatait a médiaszolgáltató a műsorszám nyilvánossághoz közvetítését követő három napon belül a NAVA rendelkezésére bocsátja. Változatlan formában történő ismételt nyilvánossághoz közvetítés esetén csak az azonosító adatokban bekövetkezett változásokat kell a kötelespéldány archívummal közölni.
11. § A kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan értékű műsorszám, vagy az azt tartalmazó hordozó megsemmisülésének, elveszésének, megrongálódásának, károsodásának veszélye esetén a műsorszámot tartalmazó hordozó birtokosát a NAVA felszólítja, hogy azt – archiválás céljából – 30 napon belül bocsássa rendelkezésre.

 

Együttműködés a médiaszolgáltatókkal és más archívumokkal

12. § (1) A műsorszámok és a kapcsolódó dokumentumok elhelyezéséről, a kötelespéldány-szolgáltatás módjáról és feltételeiről, valamint a műsorszámok gyűjtésével és archiválásával összefüggő más kérdésekről – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a NAVA szolgáltatási szerződésben állapodhat meg a médiaszolgáltatókkal és más archívumokkal.
(2) A NAVA szolgáltatási szerződést köt a nála önkéntesen elhelyezett műsorszámokra és kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó jogokról és kötelezettségekről, így különösen a felújítás részletszabályairól, a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételről és hasznosításról, a műsorszámok archívumból történő ideiglenes kiemeléséről, a műsorszámokban bekövetkezett károsodás miatt fennálló felelősségről és a helyreállítás feltételeiről.
13. § A NAVA együttműködést kezdeményezhet más archívumokkal és – megállapodás vagy viszonosság alapján – más országok archívumaival, különösen az alábbi területeken:
a) információcsere műsorszámokról;
b) európai audiovizuális dokumentációs adatbázis felállítása;
c) egységes eljárás kidolgozása a műsorszámok és a hozzájuk rendelt adatok tárolására, megosztására és frissítésére;
d) egységes szabvány kidolgozása az elektronikus információcsere területén;
e) a műsorszámok érzékelhetővé tételét szolgáló berendezések, eszközök megőrzése;
f) a szolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése;
g) a veszélyeztetett műsorszámok feltárása és archiválásuk kezdeményezése a NAVA-nál.
13/A. § A NAVA az Alap Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával az Alap vezérigazgatója által meghatározott, a Médiatanács által jóváhagyott integrált rendszerben működik.

III. Fejezet
A Médiatanács feladatai

14. § (1) A Médiatanács törvényességi és szakmai felügyeletet gyakorol a NAVA működtetése felett.
(2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdésére tekintettel, ha az Alap nem rendelkezik a NAVA működtetéséhez szükséges megfelelő forrással a Médiatanács határozatában – kizárólag a korlátozásra okot adó körülmény megszűnéséig – ideiglenesen korlátozhatja a NAVA működését a 4/B. § szerint. Az Alap vezérigazgatója jogosult e körben a Médiatanács döntését kezdeményezni, illetve előterjesztést tenni.
(3) A Médiatanács
a) dönt az audiovizuális kulturális örökség megőrzését, így különösen a műsorszámok védelmét szolgáló szakmai programokról, továbbá – a kötelespéldányok körén kívül – a műsorszámok gyűjtendő körének meghatározásáról (bővítéséről, szűkítéséről);
b) közreműködik az audiovizuális kulturális örökség védelmére irányuló nemzetközi együttműködésben;
c) évente jelentést tesz közzé az audiovizuális kulturális örökség védelmének helyzetéről;
d) véleményt nyilvánít a NAVA gyűjteményének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét érintő kérdésben.
15-16. §

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

17. § (1) E törvény 2006. január 1. napján lép hatályba.
(2)-(4)

Felhatalmazások

18. § Felhatalmazást kap az NMHH Elnöke, hogy rendeletben határozza meg
a) az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok közül az audiovizuális kötelespéldányok körét, valamint az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályait;
b) a műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeit;
c) a NAVA részére történő kötelező adatszolgáltatás körét, módját, az adatok nyilvánosságra hozatalának szabályait;
d) a NAVA-hoz kapcsolódó országos nyilvántartás adattartalmát, vezetésének, nyilvánosságának szabályait;
e) a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámok gyűjtésének és archiválásának módját és szabályait;
f) a NAVA által ellátandó egyéb közszolgáltatásokat, feladatokat.

 

Átmeneti rendelkezések

19. § (1) A NAVA-t mint országos közgyűjteményt – ide nem értve a (2) bekezdés szerinti vagyont – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemzeti vagyonként nyilvántartásba veszi, és a tulajdonosi jogok gyakorlását a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez tartozó vagyonelemek tételes nyilvántartásával e bekezdés hatálybalépését követő 60 napon belül átadja az Alapnak azzal, hogy az Alap az e bekezdés hatálybalépésétől jogosult a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve az Mttv.-ben és az e törvényben foglalt célok keretében és érdekében működtetni a NAVA-t. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az átadással egyidejűleg, az törvényhelyre való hivatkozással kivezeti a NAVA-t mint országos közgyűjteményt a nyilvántartásából.
(2) A NAVA működtetés céljára nyújtott állami támogatásból a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) keletkezett, a NAVA megfelelő színvonalon történő működtetését szolgáló, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyon, ideértve a NAVA működtetéséhez kapcsolódó vagyoni jogokat és követeléseket is, az e bekezdés hatálybalépésével teljes egészében és térítésmentesen állami tulajdonba kerül. E vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az e bekezdés hatálybalépésétől az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályok, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdés szerint.
(3) Nem minősül a (2) bekezdés szerinti vagyonátadásnak az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítés.
(4) A (2) bekezdés alapján vagyonnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megegyezik a vagyonnak az átadás időpontjában a Társaság által vezetett könyv szerinti értékével.
(5) A (2) bekezdés szerint átadott vagyon kizárólag a NAVA e törvény és az NMHH elnökének rendelete szerinti feladatainak, illetve az Alap Mttv. 100. § szerinti Archívumával összefüggő feladatok teljesítéséhez használható fel.
(6) A (2) bekezdés szerint átadott vagyont, vagy annak egy részét, az ahhoz fűződő egyes jogosultságokat illetve kötelezettségeket az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között működő, a NAVA működtetését végző szervezet részére a (4) szerinti feltételekkel átadhatja. E törvény alkalmazásában az Alap keretei között működő szervezetnek minősül az Alap kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
(7) A (2) bekezdés szerinti vagyonátadás adómentes.
20. § (1) Az Alap jogosult a NAVA működtetését az Alap keretei között működő szervezet útján ellátni. Az Alap vagy az Alap keretei között a NAVA működtetését végző szervezet a NAVA fenntartásával, működtetésével közvetlenül összefüggő polgári jogi és munkajogi jogviszonyokban a Társaság jogutódjának minősül. A jogutód személyéről az Alap vezérigazgatója írásban értesíti az érintetteket.
(2) A Társaság e rendelkezés hatálybalépése előtt létrejött, a NAVA működtetésével összefüggő szerződéses jogviszonyaiból eredő jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlan feltételekkel szállnak át a (3) bekezdés szerinti jogutódra. Az alanyváltozás nem érinti a szerződő felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre tekintettel a szerződéses jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerződésmódosításra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.
(3) A vagyonátadás során a Társaságot terhelő, már teljesített szerződésekhez, a Társaságot terhelő, már teljesített kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó, el nem évült mellékkövetelések továbbra is a Társaságot terhelik. Ilyen jellegű igények az Alappal, illetve az NAVA működtetését végző, az Alap keretei között működő szervezettel szemben nem érvényesíthetők.
21. § Az NMHH elnökének e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete hatálybalépéséig az azonos tárgykörben alkotott miniszteri rendeletet kell alkalmazni.
Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
22. § E törvény III. Fejezetének A Médiatanács feladatai alcíme az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez

A műsorszámhoz kapcsolódó dokumentumok

szerzői kézirat
színpadi terv és a kameraállások leírása
a mű reklámja
kimutatás a mű megvalósításáról (pl. ütemterv, költségvetés, gyártási terv)
felhasználási szerződés (megfilmesítési, sugárzási szerződés stb.)
egyéb (pl. kritika, műismertető, filmográfia, forgatókönyvek, fotók)

A műsorszám előállítását, bemutatását szolgáló eszközök

kamera
vetítőberendezés
2. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez

I. KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján a kötelespéldány-szolgáltatással egyidejűleg a szolgáltató a következő adatokat köteles eljuttatni a sugárzást követő három napon belül:

A műsorszám adatai Meghatározás*

1. Cím A műsorszámban szereplő szó, kifejezés vagy egyéb jelcsoport, amely a műsorszám megnevezésére szolgál

2. Sorozatcím A sorozat keretében megjelent műsorszámoknak a sorozatra vonatkozó főcíme

3. Eredeti cím A műsorszám eredeti nyelvű első kiadásának címe

4. Kiadó Az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely anyagi és/vagy irányítási, igazgatási felelősséget vállal a műsorszám nyilvánossághoz közvetítéséért

5. Nyilvánosságra hozó (műsorszolgáltató) csatorna megnevezése

6. Nyelv A műsorszámban előforduló szövegek nyelve

7. Adásnap Az a naptári nap, amikor adott adásmenet alapján a nyilvánossághoz közvetítik a műsorszámot

8. A műsorszám sugárzásának időpontja (óra, perc)

9. Adásidő Az adáshossz

10. Műfaj (típus) A műsorszám típusát, műfaját, általánosabb sajátosságait jelölő kifejezés vagy besorolási szám (EBU-TV)

11, Létrehozó/alkotó Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a műsorszám vagy annak fő része tartalmának alkotója, aki/amely a tartalomért felelős

11*1 Író, költő
11*2 Műfordító
11*3 Forgatókönyvíró
11*4 Szövegíró (R)
11*5 Publicista (R)
11*6 Fordító
11*7 Dramaturg
11*8 Rendező
11*9 Zeneszerző
11*10 Zenei rendező (R)
11*11 Felelős szerkesztő
11*12 Operatőr (TV)
11*13 Híradó blokk operatőre (TV)
11*14 Díszlettervező (TV)
11*15 Bábtervező (TV)
11*16 Jelmeztervező (TV)
11*17 Animátor (TV)
11*18 Koreográfus (TV)
11*19 Átdolgozó (R)
11*20 Feldolgozó (R)
11*21 Hangszerelő (R)
11*22 Összeállító (R)
11*23 Hírszerkesztő (R)
11*24 Híradó blokk riportere (TV)
11*25 Riporter
11*26 Rádióra alkalmazó (R)
11*27 Tudósító
11*28 Műsorvezető
11*29 Producer (TV) Az a személy vagy testület, aki vagy amely a műsorszám létrehozásáért anyagi felelősséget vállal, és magát producerként nevezi meg
11*30 Szerkesztő
11*31 Előadó
11*32 Színész

12. Közreműködő Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a műsorszám szellemi tartalmának létrehozásában részt vesz, és a létrehozóhoz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be, illetve aki/amely a műsorszám valamely járulékos részének létrehozója

12*1 Vágó (TV)
12*2 Főgyártásvezető (TV)
12*3 Gyártásvezető (TV)
12*4 Műsorszervező (R)
12*5 Zenei szerkesztő
12*6 Zenei munkatárs (R)

* Az NDA terminológiai meghatározása
** Reklámok esetében a fenti adatszolgáltatás nem kötelező.

II. ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS

Nem kötelező az adatszolgáltatás az alább felsoroltakra, de a műsorszolgáltatónál meglévő adatot a NAVA befogadja:

A műsorszám adatai Meghatározás*

12. Közreműködő:

Hangmérnök
Műszaki vezető
Fővilágosító

13. Tartalom, cselekmény leírása

14. A felvételi helyszínek leírása

15. Riportalany/ok

16. Kapcsolat Hivatkozás egy kapcsolódó forrásra, kapcsolat más műsorszámokkal